نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات