نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 خیابان پاسداران، بالاتر از چهار راه دولت، بهارستان پنجم، پلاک ١٢، زنگ دوم (یا اول) fifth Baharestan-Number 12

3 استادیار گvوه طب ورزشی و بهداشت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات