ج

  • جاویدان، ام البنین تاثیر تمرین استقامتی شدید بر هموکسیژناز-1 و TNF-α در بافت‌‌های روده و معده‌ی موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 4، شماره 2، 1397]

ع

ق

  • قاسم نیان، آقاعلی تاثیر تمرین استقامتی شدید بر هموکسیژناز-1 و TNF-α در بافت‌‌های روده و معده‌ی موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 4، شماره 2، 1397]