دوره 8 (1401)
دوره 7 (1400)
شماره 11
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 10
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره 9
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 8
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره 7
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 6
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره 5
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 4
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره 3
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 2
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره 1
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 1 (1394)
مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر رویکرد انگیزشی معلّم هنگام آموزش (انگیزش درونی و بیرونی) بر لذّت از فعالیت بدنی، انگیزش مشارکت در ورزش و یادگیری مهارت دانش‌آموزان دختر

مریم عبدالشاهی عبدالشاهی

دوره 7، شماره 9 ، آذر 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر مکمل اسپیرولینا و چیتوزان به همراه تمرینات ترکیبی بر فشار خون و پروفایل لیپیدی در زنان مبتلا به فشارخون بالا

الهه رسولی

دوره 7، شماره 9 ، آذر 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
اثر12 هفته تمرین هوازی و محدودیت کالری بر بیوژنز و پویایی میتوکندری در موش های رت نر نژاد ویستار مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

فرهاد رحمانی نیا؛ فرزانه یادگاری

دوره 7، شماره 9 ، آذر 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -