تأثیر تمرینات برای تونیک بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی چشم و دست کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

مهرنوش طاهری؛ غلامرضا لطفی؛ معصومه بقائیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر بازی های رایانه ای فعال بر توجه و عملکرد حرکتی کودکان با اختلال بیش فعالی/ نقص توجه

غلامرضا لطفی؛ معصومه بقائیان؛ فرشته احمدی ارمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -