آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی و مقایسه اثر هشت هفته تمرین با رویکرد NASM با و بدون کشش فاشیا بر سندروم متقاطع فوقانی پسران طیف اوتیسم

محمدعلی سیدحسینی؛ ندا خدادادی؛ محمد رحیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -