بررسی رابطه فعالیت بدنی بر سازگاری شغلی، تاب آوری و کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور استان فارس

ابراهیم خوشنام؛ محمدصادق افروزه؛ حسین دست بر حق؛ حسین زارعیان؛ محمد هادی اسلامی جهرمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -