اثر و ماندگاری یک برنامه تمرینی 12 هفته ای با لباس فضایی بر تعادل و کینماتیک راه رفتن کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک

سلمان نوریان دهنو؛ رضا رجبی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -