طراحی برنامه درسی وِژه آموزش سالمندان با الهام از رویکرد گفت و شنودی ولا و سنجش اثربخشی آن

شیرین داوری فیض پور آذر؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی؛ محسن ایمانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -