مقایسه اثر برنامه های تمرینی باتاکید برلگن و مچ پا برریسک فاکتورهای بیومکانیکی آسیب لیگامنت صلیبی قدامی بازیکنان بسکتبال دختر: براساس مدل وابستگی منطقه ای

مصطفی زارعی؛ نوش آفرین آزاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -