مدیریت ورزشی
طراحی مدل مدیریت انتظامی در مقابله با وندالیسم در ورزش ایران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

ایوب کباری؛ طیبه زرگر؛ اکبر آفرینش خاکی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -