مقایسه درمان به روش اختلالات سیستم حرکتی با فیزیوتراپی روتین در بهبود درد و عملکرد بیماران با درد زانو: یک کارآزمایی بالینی

حسن صادقی؛ محمدرضا فرزدقی؛ مرجان علیپور حقیقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -