تاثیر هشت هفته مداخله آموزشی بر سطح دانش، نگرش و عملکرد تغذیه ای و ترکیب بدن زنان فعال

محمدرضا رمضان پور؛ زهره امیرخانی؛ شیما جواهری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر غلظت گالانین سرم و برخی فاکتورهای پیش التهابی ( IL-6 ، TNF-α ) زنان چاق

فاطمه آذرنور؛ محمود سلطانی؛ زهره امیرخانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -