مقایسه اثر انواع اختلال خواب بر شاخص های عملکرد قلبی و عروقی، HRV و عملکرد هوازی و بی‌هوازی در مردان ورزشکار

مریم مؤدب بجاربنه؛ پیام سعیدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثر شدت فعالیت ورزشی شنا بر سطوح کلوتو پلاسما، هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین-۱ سرم در مردان میانسال کم‌تحرک

پیام سعیدی؛ ارشاد صالحی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -