مقایسه روش های یادگیری ضمنی بدون خطا و استنباط قیاسی با تاکید برتمرکز توجه بیرونی بر میزان یادداری و انتقال مهارت بولینگ در کودکان مبتلا به اوتیسم

رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری؛ مینا خدایاری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -