نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی