اثر 6 هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن PGC-1α در بافت کبد و سطوح انسولین موش های صحرایی دیابتی نوع 2

داود خورشیدی؛ حاامد جاوید پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -