رفتار حرکتی
تاثیر اصل اختصاصی بودن تمرین بر اجرا و یادداری مهارت پرتاب دارت

سید کاوس صالحی؛ فرزانه حاتمی؛ سارا کمالوندیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -