رفتار حرکتی
اثربخشی آموزش بازی های موقعیتی با تأکید بر نقش قیود اجتماعی (زبان، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، جنسیت) بر رشد اجتماعی، علاقه موقعیتی و دانش تاکتیکی در دانش آموزان 13-14 سال: چالشی بر نظریه یادگیری موقعیتی

مهسا سلیمانی؛ حسن محمدزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -