نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استاد رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات

Ministry of Health and Medical Education