فیزیولوژی ورزشی
تاثیر فعالیت ورزشی هوازی شنا بر فاکتورهای خستگی ذهنی در سیستم عصبی مرکزی موش های ماده C57BL6 مبتلا به انسفالومیلیت خود ایمن تجربی

شهناز شهربانیان؛ المیرا احمدی؛ محمدرضا کردی؛ رضا قراخانلو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -