آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی شیوع آسیب ها‌ی ورزشی در ساعات ورزش و مسابقات ورزشی و ارتباط آن با آزمون ها‌ی غربالگری حرکتی عملکردی (FMS) در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر کردکوی .

حسین مقدم؛ علی شمسی ماجلان؛ مرتضی سنگدوینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
ارزیابی عوامل خطرقابل اصلاح در پیشگیری از آسیب های غیربرخوردی فوتبالیست های حرفه ای جهت طراحی پروتکل پیش بینی از آسیب رباط صلیبی قدامی

هیمن ابراهیمی؛ علی اصغر نورسته

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر هشت هفته تمرین مربع گام برداری بر عوامل خطر سقوط در مردان سالمند: مطالعه ی کارآزمایی بالینی

محمدجواد نژادمحمدی؛ مصطفی زارعی؛ سید محمد حسینی؛ زهرا اسدی سامانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تعیین رابطه بین تیپ های بدنی اکتومورف،مزومورف، اندومورف و مدت زمان کار با امکانات دیجیتالی در دوران محدودیت های کرونایی در تغییرات زوایای ستون فقرات دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

کریم خلاقی؛ فاطمه جدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر کینزیوتیپ بر شاخص‌های کینماتیکی اندام تحتانی در افراد مبتلا به کف پای صاف حین تکلیف پرش‌های متوالی

محمد کلانتریان؛ رامین بیرانوند

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه سندروم متقاطع فوقانی و ارتباط آن با شدت درد ناحیه پشتی کارکنان عملیاتی و ستادی فراجا و ارائه برنامه تمرینی جهت پیشگیری و بهبود آن

مهدی نوروزی؛ امیر فلاح نژاد مجرد؛ غلامرضا مرادی سیاسر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر 8 هفته تمرینات حس عمقی با و بدون بیوفیدبک بینایی برکنترل پاسچر ورزشکاران مبتلا به بی‌ثباتی مزمن مچ پا

علی شمسی ماجلان؛ ناهید خوشرفتاریزدی؛ امید شاهانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تأثیر تمرینات کنترل حرکتی به همراه تمرینات سلف کامپشن مبتنی بر ذهن آگاهی بر کینماتیک کمری لگنی حین باربرداری در بیمارا ن دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی .

مهوش نجفی هزارجریبی؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر تمرینات کنترل حرکتی و تمرینات حسی _ حرکتی درجه بندی شده در بیماران دارای کمر درد مزمن غیر اختصاصی: کارآزمایی بالینی کنترل شده

ندا سبزواری؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
ایسه اثر تمرینات تنفسی با تمرینات حس عمقی بر درد گردن، زاویه کرانیو ورتبرال، حس عمقی گردن و دامنه حرکتی گردن در دختران جوان با گردن درد مزمن غیراختصاصی دارای پاسچر سر به جلو

مهدی قیطاسی؛ آذین دبیریان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی ریتم کتفی بازویی و عملکرد اندام فوقانی و تبحر حرکتی در افراد با و بدون سندم متقاطع فوقانی

کریم خلاقی؛ نغمه اصغری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
آیا تمرینات اصلاحی بر عملکرد، راستای بدنی، دامنه ی حرکتی و درد شانه شناگران حرفه ای کرال سینه دارای سندرم متقاطع فوقانی اثر دارد؟

مهدی قیطاسی؛ سید محمد حسینی؛ حسین رضایی؛ مهدی قیطاسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی و DNS بر تعادل پویا و حس وضعیت در مردان دارای بی‌ثباتی عملکردی مچ پا

سید صدرالدین شجاع الدین؛ رضا اربابی قلعه نو؛ حسن صادقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
ارتباط قدرت، دامنه حرکتی و حس عمقی آرنج با ثبات عملکردی شانه در دختران با و بدون سندرم متقاطع فوقانی

فاطمه مندالو؛ نرمین غنی زاده حصار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه برخی ریسک فاکتورهای آسیب شانه در بازیکنان دختر و پسر در پست های مختلف والیبال

لیلا فتح تبار فیروزجائی؛ شهرزاد زندی؛ هومن مینونژاد؛ محمد کریمی زاده اردکانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تأثیر ترکیب تکنیک گراستون با تمرینات کنترل پاسچر بر درد، ناتوانی، حس عمقی و دامنه حرکتی زنان با گردن درد مزمن غیر اختصاصی و سندرم متقاطع فوقانی.

سید صدرالدین شجاع الدین؛ فاطمه گچلو؛ حامد عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر حرکات اصلاحی در بهبود راه رفتن کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۲ تا ۸ ساله

فاطمه حسین زاده؛ سیما محمدآملی؛ محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر تمرینات پیشگیری از آسیب زانو بر برخی عوامل بیومکانیکی و بروز آسیب در بازیکنان فوتبال با بازسازی لیگامان صلیبی قدامی.

موسی الرضا قربانی صومعه علیائی؛ حسن دانشمندی*؛ علی شمسی ماجلان؛ مهدی مجلسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرینات اصلاحی و تکنیک های انرژی عضلانی بر درد ,عملکرد و فعالیت الکتریکی عضلات کتف و گردن مردان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی

سید صدرالدین شجاع الدین؛ مهراب کاردار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر هشت هفته تمرینات TRX بر فاکتور های عملکردی و کیفیت زندگی بیماران آسیب نخاعی پاراپلژی

غلامعلی قاسمی؛ سمیه زارع؛ مرتضی صادقی ورنوسفادرانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی فعالیت قشر جلوی مغز در طول حفظ پوسچرهای مختلف یک چهارم فوقانی بدن

هاشم پیری؛ علیرضا اردلانی مقدم

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی اثر انجام تکلیف دوگانه بر میزان فعالیت امواج مغزی و کنترل تعادل استاتیک و دینامیک افراد دارای پوسچر سر به جلو

علی فیض خادمی؛ هومن مینونژاد؛ مهدیه آکوچکیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایس ریتم کمری-لگنی در میان زنان مستعد و وغیر مستعد ابتلا به کمردرد

فؤاد صیدی؛ فاطمه همائی؛ شهرزاد زندی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه نوسان پاسچر با استفاده از واقعیت مجازی در زنان مستعد و غیر مستعد ابتلا به کمردرد

فؤاد صیدی؛ سپیده سادات عبداللهی؛ شهرزاد زندی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر و ماندگاری تمرینات اتاگوی اصلاح شده بر عملکرد عصبی عضلانی، تعادل، کیفیت زندگی و قدرت و استقامت عضلانی زنان سالمند با سابقه سقوط

کریم خلاقی؛ سمانه درری؛ زهرا استیری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -