نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گواهی آنلاین

تأثیر روش آموزش ترکیبی آموزش بازی برای فهمیدن با آموزش ورزش و سنتی بر خلاقیت فردی و گروهی، انگیزش ، عزت‌نفس و شایستگی حرکتی ادراک‌شده و واقعی کودکان در فوتسال