نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزش . دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 استاد تمام-دانشگاه تهران

3 دانشیار- دانشگاه تهران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق