نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده ی علوم ورزشی، اراک، ایران

2 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، اراک، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی