نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد- مینودشت

2 دانشجوی کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی، واحد گنبد، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد، ایران.

3 دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی