نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 معلم

2 دانشگاه خوارزمی

3 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه خوارزمی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی