نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات