نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده علوم ورزشی ارومیه

2 استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات