رفتار حرکتی
تبیین الگوی ساختاری اثر عوامل انگیزشی بر پیامدهای روان‌شناختی قرنطینه خانگی کووید- 19: نقش واسطه ای سبک زندگی و مدت زمان قرنطینه در ورزشکاران

امیر شمس؛ حامد عباسی؛ مهدی بیاتی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ رویا آفتاب؛ هادی نوبری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی اثر تمرینات هاتا یوگا و تمرینات مقاومتی بالا تنه بر وضعیت بدنی، عملکرد و ترس از سقوط زنان سالمند دارای سندروم متقاطع فوقانی

محمدرضا سیدی؛ حامد عباسی؛ نگار دانه پاش

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر اضافه کردن موبیلیزیشن به تمرینات متمرکز کتف بردرد،حس عمقی،مولفه‌های کینماتیکی و عملکرد اندام فوقانی زنان صخره نورد دارای سندرم گیر افتادگی شانه

سید صدرالدین شجاع الدین؛ بی تا زنجانی؛ حامد عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تأثیر ترکیب تکنیک گراستون با تمرینات کنترل پاسچر بر درد، ناتوانی، حس عمقی و دامنه حرکتی زنان با گردن درد مزمن غیر اختصاصی و سندرم متقاطع فوقانی.

سید صدرالدین شجاع الدین؛ فاطمه گچلو؛ حامد عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -