اثر انواع اختلال خواب بر عملکرد هوازی، عملکرد بی‌هوازی، هورمون‌های استرسی منتخب و خلق‌و‌خوی زنان ورزشکار

پیام سعیدی؛ مریم مؤدب بجاربنه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مقایسه اثر انواع اختلال خواب بر شاخص های عملکرد قلبی و عروقی، HRV و عملکرد هوازی و بی‌هوازی در مردان ورزشکار

مریم مؤدب بجاربنه؛ پیام سعیدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -