ارتباط بین امتیاز اجرای تکنیک شیرجه فرود صاف با ناراستایی‌های پویای اندام تحتانی در حین رویکرد رو به جلو بر روی تخته فنر در شیرجهروهای مرد نخبه

امیر حسین براتی؛ مهدیه آکوچکیان؛ الهام شیرزاد؛ محمدعلی سید حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر خستگی عضلات ناحیه مرکزی بر پارامترهای کینماتیک راه رفتن و حرکت اسکوات تک پا بین زنان و مردان

مرجان عادل قهرمان؛ الهام شیرزاد؛ معدیه آکوچکیان؛ هومن مینونژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -