مقایسه تقارن عملکرد تعادلی ایستا و پویا، توزیع فشار کف پایی و شاخص CPEI پای برتر و غیر برتر دختران نوجوانان فعال سالم و مبتلا به ناهنجاری پرونیشن مچ پا در هنگام ایستادن و فاز- استانس راه رفتن

زهرا کریلی؛ علی فتاحی؛ علی شریف نژاد؛ محمدعلی آذربایجانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

تاثیر شیب مثبت و منفی سطح بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی تعادلی و توزیع فشار کف پای دختران نوجوان سالم و مبتلا به ناهنجاری ژنوواروم و ژنووالگوم زانو در فاز استانس راه رفتن

هانیه زهتاب اصغری؛ علی فتاحی؛ محمدعلی آذربایجانی؛ امیرعلی جعفرنژاد گرو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

فیزیولوژی ورزشی
اثر چهار هفته تمرین هوازی و عصاره پوست انار بر بیان ژن های مسیر سیگنالینگ انسولین بافت چربی قهو ه ای در رتهای تغذیه شده با غذای پر چرب

فرناز صاحبی؛ محمد علی آذربایجانی؛ سیروان آتشک؛ مقصود پیری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 4 هفته تمرین هوازی و مقاومتی به همراه مکمل گیاهی ضد چاقی بر بیان ژن های مسیر آتوفاژی و میتوفاژی در بافت پانکراس رت های ماده چاق

فرانک امینی؛ محمد علی آذربایجانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثر چهار هفته تمرین هوازی و عصاره اتانولی پوست نارنج بر بیان ژنهای تنظیمی مسیر ترموژنز بافت چربی قهوه ایی در رتهای تغذیه شده با غذای پر چرب.

سروناز علی عسگری؛ محمد علی آذربایجانی؛ سیروان آتشک؛ مقصود پیری؛ صالح رحمتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -