اثر تمرینات ترکیبی حین دیالیز بر کیفیت زندگی، وضعیت تغذیه، فاکتورهای خونی، عملکرد جسمانی، کفایت دیالیز، میزان بستری شدن در بیمارستان و بقاء بیماران همودیالیزی

محمد علی طبیبی؛ نسرین سلیمیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بررسی وضعیت عملکردی، وضعیت تغذیه، میزان خستگی، میزان فعالیت بدنی و کیفیت زندگی بیماران دیالیز صفاقی

محمد علی طبیبی؛ نسرین سلیمیان؛ راحله سموعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -