بررسی تاثیر خستگی عملکردی بر زمانبندی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب و مرتبط با آسیب سندروم پتلوفمورال در حین تکلیف پرش- فرود تک پا در فوتبالیست های حرفه ای

رضا قراخانلو؛ زینب حسین زاده؛ شهناز شهربانیان؛ زهرا مصلی نژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

فیزیولوژی ورزشی
پیش بینی VO2max با استفاده از آزمون میدانی مخصوص اسکواش در بازیکنان نخبه زن اسکواش VO2max estimation using squash field test in elite female squash players

شهناز شهربانیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثیر تمرین هوازی بر بیان برخی ژن های چرخه کینورنین_ پلی آمین_ AhR در بافت مغز موش های ماده مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

شهناز شهربانیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
بررسی تاثیر چهار هفته تمرین شنای هوازی بر مقادیر microRNA-142-3p ، BDNF و snap25 مرتبط با عملکرد شناختی در بافت مغز موش های ماده C57/BL6 مدل EAE

شهناز شهربانیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
بررسی اثر یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا همراه با مصرف غذای پرچرب بر بایوژنز و پویایی میتوکندریایی عضلات اکسیداتیو موش های صحرایی نر نژاد ویستار

شهناز شهربانیان؛ رضا قراخانلو؛ محمد جهانگیری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر فعالیت ورزشی هوازی شنا بر فاکتورهای خستگی ذهنی در سیستم عصبی مرکزی موش های ماده C57BL6 مبتلا به انسفالومیلیت خود ایمن تجربی

شهناز شهربانیان؛ المیرا احمدی؛ محمدرضا کردی؛ رضا قراخانلو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی و هوازی بر میزان بیان miR-155، پروتئین SGK3 و حساسیت به درد در گانگلیون ریشه پشتی نخاع (DRG) موش‌های مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE)

شهناز شهربانیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

رفتار حرکتی
تأثیر 8 هفته تمرینات مسافت فوق کوتاه با سرعت مسابقه در کرال سینه روی توان بی‌هوازی، توان هوازی، ظرفیت هوازی و زمان عکس العمل شناگران پسر 12-15 ساله تیم استان کرمانشاه

شهناز شهربانیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -