تاثیر تمرینات پاس پنجه والیبال بر عملکرد حرکتی اندام فوقانی و شکل پذیری عصبی در کودکان فلج مغزی همی پلژی

الهه عرب عامری؛ شعله فرهمند؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مرتضی حیدری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -