مقایسه اثر و میزان ماندگاری تمرینات عملیاتی- مهارتی و ثبات مرکزی بر تعادل آتش نشانان گروه حریق، نجات و هزمت

منصور صاحب الزمانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیرهشت هفته پیکل بال بر میزان تعادل ، پارامتر های فضایی - زمانی راه رفتن و عوامل روانی اجتماعی زنان سالمند

منصور صاحب الزمانی؛ شیما شیخ بهایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -