رفتار حرکتی
تاثیر خودگفتاری راهبردی بر توجه انتخابی، تصمیم گیری و عملکرد سرویس تنیس روی میز

پروانه محمودی؛ حسن محمدزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثربخشی مداخلات شناختی، ورزشی و موسیقی بر افسردگی و تعادل بیماران اسکیزوفرنی مرد بستری در مرکز روانپزشکی ارومیه

راضیه خانمحمدی؛ حسن میرعالی؛ حسن محمدزاده؛ صفیه ابراهیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تأثیر روش آموزش غیرخطی بازی های ترکیبی بر عملکرد، دانش و حمایت خودمختار دانش آموزان

حسن محمدزاده؛ صفیه ابراهیمی؛ الهه یوسفی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثر غنی سازی حرکتی و رفتاری اختلال طیف اتیسم القا شده با جدایی از مادر در موش های صحرایی نر

حسن محمدزاده؛ الهام منصوری؛ منیره منصوری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -