رفتار حرکتی
: مقایسه 10 هفته تمرین تکلیف دوگانه و یوگا بر تعادل کارکردی، سرعت راه رفتن تحت تکلیف دوگانهشناختی حرکتی در بیماران دوقطبی

راضیه خانمحمدی؛ سهند ابراهیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثربخشی مداخلات شناختی، ورزشی و موسیقی بر افسردگی و تعادل بیماران اسکیزوفرنی مرد بستری در مرکز روانپزشکی ارومیه

راضیه خانمحمدی؛ حسن میرعالی؛ حسن محمدزاده؛ صفیه ابراهیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر ورزش مهارت باز و بسته با میانجیگری آمادگی هوازی بر توجه انتقالی، حافظه کاری ، خودکارآمدی عاطفی و اجتماعی دانشجویان دختر

راضیه خانمحمدی؛ حسن میرعالی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -