رفتار حرکتی
اثربخشی مداخلات شناختی، ورزشی و موسیقی بر افسردگی و تعادل بیماران اسکیزوفرنی مرد بستری در مرکز روانپزشکی ارومیه

راضیه خانمحمدی؛ حسن میرعالی؛ حسن محمدزاده؛ صفیه ابراهیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تأثیر روش آموزش غیرخطی بازی های ترکیبی بر عملکرد، دانش و حمایت خودمختار دانش آموزان

حسن محمدزاده؛ صفیه ابراهیمی؛ الهه یوسفی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -