مقایسه تقارن عملکرد تعادلی ایستا و پویا، توزیع فشار کف پایی و شاخص CPEI پای برتر و غیر برتر دختران نوجوانان فعال سالم و مبتلا به ناهنجاری پرونیشن مچ پا در هنگام ایستادن و فاز- استانس راه رفتن

زهرا کریلی؛ علی فتاحی؛ علی شریف نژاد؛ محمدعلی آذربایجانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

بیومکانیک ورزشی
اثر تمرینات اکسنتریک خالص با حداکثر سرعت بر ویژگی های بیومکانیکی گام برداری بیماران اسپاستیسیتی منطبق بر سرعت حرکت فرد

علی شریف نژاد؛ نسیم نادری؛ نورالدین نخستین انصاری؛ محمد حسین حریرچیان؛ فرهاد طباطبایی قمشه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -