نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 کارشناس اداره ورزش و جوانان

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری