نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی دکتری، رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار، رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی