تأثیر به کارگیری قیود حرکتی در دوره تمرین روی پارامترهای بیومکانیکی مهارت پرش عمودی

علیرضا هاشمی اسکویی؛ سید امیرحسین امامیان شیرازی؛ پریسا حجازی دینان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

رفتار حرکتی
تاثیر استراتژی های کانون توجه بر رفتار خیرگی و عملکرد پرتاب دارت در افراد مبتدی: بررسی نقش اضطراب

مرجان آقاخانی مسعود؛ پریسا حجازی دینان؛ مریم خلجی؛ الساندرو پیراس

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر تمرین چشم آرام بر مدت زمان چشم آرام و مهارت ویژه در افراد مبتدی: بررسی فرضیه بازداری

پریسا حجازی دینان؛ مریم خلجی؛ آرزو احمدپور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -