مقایسه تاثیر استراتژی یادگیری افتراقی، بازخورد خود-کنترلی و تمرکز توجه بیرونی بر برخی ریسک فاکتورهای آسیب لیگامان ACL در ورزشکاران

هادی عباس زاده قناتی؛ امیر لطافت‌کار؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ ملیحه حدادنژاد؛ ولف-گانگ شولهرن

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مقایسه تاثیریک دوره بر نامه مایو فاسیال ریلیز و کوپینگ درمانی بر ناتوانی عملکردی , تعادل, درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی

مژگان گودرزی نسب؛ سید صدرالدین شجاع الدین

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

تاثیر تمرینات ترکیبی (فرانکل و مقاومتی) بر عملکرد حرکتی، قدرت عضلانی، خستگی و تعادل افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زهرا سادات هاشمی مقدم؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ مرتضی صادقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

اثربخشی تمرینات مقاومتی با آموزش مهارت های حرکتی و پردازش مجدد درد بر عملکرد، درد و کیفیت زندگی مهمانداران هواپیما دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی

امیر لطافت‌کار؛ نگین ذوالفقاری؛ سید صدرالدین شجاع الدین

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مقایسه تاثیر برنامه پیشگیری از آسیب فیفا ۱۱+ به تنهایی و در ترکیب با تمرینات معلق به روش تی آر ایکس بر متغیرهای کینماتیکی و عملکردی نوجوانان فوتبالیست در معرض آسیب رباط متقاطع قدامی

محمدرسول رنجبر لاسیبی؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ حسن صادقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مقایسه تاثیر تمرینات عصبی عضلانی‌ حضوری و از راه دور بر قدرت عضلانی، کنترل پاسچر و کیفیت زندگی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس

تینا شیرخو؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ مهدی خالقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مقایسه تاثیر تمرین تکلیف _دوگانه و تمرین ترکیبی در آب و خشکی بر تعادل و راه رفتن افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس .

سحر نظری سلطان احمد؛ سید صدر الدین شجاع الدین؛ مهدی خالقی تازجی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر رویکرد کنترل حرکتی با و بدون ویبریشن کل بدن بر درد، ثبات پاسچرال، فعالیت الکتریکی و استقامت عضلات تنه پرستاران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی.

راضیه کریمی؛ سید صدر الدین شجاع الدین؛ رغد معمار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تأثیر یک دوره تمرینات عصبی - عضلانی پویا بر عملکرد حرکتی،کنترل قامت، ظرفیت‌های تنفسی و کیفیت زندگی آسیب‌دیدگان نخاعی پاراپلژی

عاطفه لطفی؛ سید صدر الدین شجاع الدین؛ مرتضی صادقی ورنوسفادرانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر اضافه کردن موبیلیزیشن به تمرینات متمرکز کتف بردرد،حس عمقی،مولفه‌های کینماتیکی و عملکرد اندام فوقانی زنان صخره نورد دارای سندرم گیر افتادگی شانه

سید صدرالدین شجاع الدین؛ بی تا زنجانی؛ حامد عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات کششی و ترکیب با پیلاتس بر درد،ناتوانی و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب مرکزی زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

سید صدرالدین شجاع الدین؛ رغد معمار؛ نسرین سیدسیاهی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه یک دوره تمرینات پلایومتریک توام با بازخورد و تمرینات ترکیبی ( عصبی عضلانی ،ثبات مرکزی )بر حداکثر زاویه فلکشن زانو، حداکثر نیروی عمودی عکس العمل زمین در عمل فرود و تعادل زنان ورزشکار دارای بی ثباتی مزمن مچ پا

سید صدرالدین شجاع الدین؛ سمیه عزیزی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات ترکیبی ( مقاومتی و هوازی ) با و بدون بازخورد بصری بر فشار کف پا ، حس عمقی ، کینماتیک و بی ثباتی عملکردی مفصل در مردان دارای اسپرین مزمن مچ پا

سید صدرالدین شجاع الدین؛ علیرضا عباسی؛ سید محمد حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی و DNS بر تعادل پویا و حس وضعیت در مردان دارای بی‌ثباتی عملکردی مچ پا

سید صدرالدین شجاع الدین؛ رضا اربابی قلعه نو؛ حسن صادقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تأثیر ترکیب تکنیک گراستون با تمرینات کنترل پاسچر بر درد، ناتوانی، حس عمقی و دامنه حرکتی زنان با گردن درد مزمن غیر اختصاصی و سندرم متقاطع فوقانی.

سید صدرالدین شجاع الدین؛ فاطمه گچلو؛ حامد عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرینات اصلاحی و تکنیک های انرژی عضلانی بر درد ,عملکرد و فعالیت الکتریکی عضلات کتف و گردن مردان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی

سید صدرالدین شجاع الدین؛ مهراب کاردار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -