تاثیر استرس بر انگیزش حرکتی و خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان در اپیدمی کرونا

راضیه ساجدی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ ستاره حبیب اللهی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بررسی میزان شیوع اعتیاد به بازی های رایانه ای و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی در دوران قرنطینگی ناشی از کووید 19

پروانه شمسی پور دهکردی؛ راضیه ساجدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
نقش سیستم های مغزی رفتاری و برتری نیمکره ای بر خلاقیت حرکتی نوجوانان

فاطمه جودکی زاد عراقی؛ پروانه شمسی پور دهکردی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
ارتباط بین توانایی عملکرد حرکتی با کارکرد اجرایی در کودکان هفت تا دوازده سال

پروانه شمسی پور دهکردی؛ معصومه ملامحمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر کدگذاری آرایه های همزمان و متوالی بر تحکیم حافظه کاری دیداری در کودکان

معصومه نورانیان کله کله؛ پروانه شمسی پور دهکردی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
فارسی: نقش سیستم های مغزی رفتاری و چرخه های صبحگاهی و شامگاهی بر خلاقیت حرکتی نوجوانان

یاسمن خدادادی؛ مریم رحیمیان؛ پروانه شمسی پور دهکردی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -