محتوای فرکانس نیروهای عکس‌العمل زمین در حین راه رفتن در سالمندان فعال با و بدون تجربه افتادن

سمیه مهرلطیفان؛ علی فتاحی؛ داود خضری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

استفاده از هوش مصنوعی در طبقه بندی متغیرهای منتخب بیومکانیکی در هنگام راه رفتن به تفکیک رده سنی

علی فتاحی؛ روژین مولویان؛ داود خضری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

اثر استفاده طولانی مدت از کفی آنتی پرونیت بر متغییر های فشار کف پایی، نیروهای عکس العمل زمین و فعالیت الکتریکی عضلات در افراد با بازسازی لیگامان ACL و پای پرونیت

امیرعلی جعفرنژادگرو؛ راضیه علیزاده؛ داود خضری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
بررسی تاثیر ورزش اجباری با شدت متوسط بعد از آسیب فیزیکی تاندون آشیل بر ترمیم و بهبود عملکردی بافت آسیب دیده در رت های نر نژاد ویستار

داود خضری؛ نازفر نیکجو؛ علی فتاحی؛ فرشته طالب پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -