مدیریت ورزشی
تعیین روایی وپایایی نسخه فارسی مقیاس انگیزش موقعیتی در محیط های ورزشی

بهنام نقی پور گیوی؛ میلاد اسماعیلی؛ فهیمه حسنی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مدیریت ورزشی
طراحی مدل مدیریت انتظامی در مقابله با وندالیسم در ورزش ایران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

ایوب کباری؛ طیبه زرگر؛ اکبر آفرینش خاکی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مدیریت ورزشی
تحلیل عصب شناختی تاثیر صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر اثربخشی تبلیغات

علی رضا الهی؛ حمید رودباری؛ امیر همایون جوادی؛ حسین اکبری یزدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مدیریت ورزشی
آسیب شناسی شیوع سوء مصرف مواد نیروزا و ممنوعه در میان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار و ارائه برنامه راهبردی

بهنام نقی پور گیوی؛ حسین منصوری؛ عبدالله رسایی راد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مدیریت ورزشی
شناسایی عوامل موثر بر توسعه فعالیتهای تندرستی و ورزشی معلولین کشور

امین بشارت فر؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ مجتبی احمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مدیریت ورزشی
عنوان مقایسه یک دوره تمرینات منتخب آمادگی جسمانی با و بدون تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای مغز بر زمان واکنش و عملکرد تیراندازی در دانشجویان افسری

محمد اسمعیلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -