مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر روش آموزش ترکیبی آموزش بازی برای فهمیدن با آموزش ورزش و سنتی بر خلاقیت فردی و گروهی، انگیزش ، عزت‌نفس و شایستگی حرکتی ادراک‌شده و واقعی کودکان در فوتسال

مریم داودی

گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعات مروری و کتابخانه‌ای
ارائه مدل توسعه مشارکت ورزشی در اوقات فراغت جانبازان و معلولین ایران

مینا مستحفظیان؛ هدی آریان فر

گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -