آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسۀ اثر و ماندگاری یک دوره تمرینات ورزشی و بازی بر شایستگی حرکتی واقعی و عملکرد جسمانی نوجوانان کم‌توان ذهنی

میلاد فدایی ده چشمه؛ علی شمسی ماجلان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر ۸ هفته تمرینات منتخب ثبات مرکزی و حسی عمقی بر روی تعادل و راه رفتن دانش‌آموزان ناشنوا

علی شمسی ماجلان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه ریسک فاکتورهای سقوط و آمادگی جسمانی گروه های مختلف افراد کم توان ذهنی آموزش پذیر بر اساس IDFIT-GUIL

زیره ن فریدون احمد؛ علی شمسی ماجلان؛ رحمان امیری جومی لو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر 8 هفته تمرینات حس عمقی با و بدون بیوفیدبک بینایی برکنترل پاسچر ورزشکاران مبتلا به بی‌ثباتی مزمن مچ پا

علی شمسی ماجلان؛ ناهید خوشرفتاریزدی؛ امید شاهانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر تمرینات پیشگیری از آسیب زانو بر برخی عوامل بیومکانیکی و بروز آسیب در بازیکنان فوتبال با بازسازی لیگامان صلیبی قدامی.

موسی الرضا قربانی صومعه علیائی؛ حسن دانشمندی*؛ علی شمسی ماجلان؛ مهدی مجلسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -