آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسۀ اثر و ماندگاری یک دوره تمرینات ورزشی و بازی بر شایستگی حرکتی واقعی و عملکرد جسمانی نوجوانان کم‌توان ذهنی

میلاد فدایی ده چشمه؛ علی شمسی ماجلان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر ۸ هفته تمرینات منتخب ثبات مرکزی و حسی عمقی بر روی تعادل و راه رفتن دانش‌آموزان ناشنوا

علی شمسی ماجلان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -